Etický kódex

 

V záujme uskutočniteľnosti jednotného súboru požiadaviek je etický kódex použiteľný v spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. vo všetkých pracovnoprávnych vzťahoch ako aj iných pracovných vzťahoch (obchodných zástupcov).

1. Obsah etického kódexu

1.1. Etické normy

Fungovanie spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. je založené na čestnosti, prísnom dodržiavaní zákonov a očakávaní vlastníkov, ako aj na zásadách rešpektovania jednotlivca. Základom dobrého fungovania, reputácie a dobrej povesti Spoločnosti sú skúsenosti, talent, výnimočný výkon jej spolupracovníkov, ako aj záväzok voči spoločnosti a osvojenie hodnôt, ktoré spoločnosť vyznáva vo svojom podnikaní. Vzťahy s našimi obchodnými partnermi (zákazníkmi, dodávateľmi a poskytovateľmi služieb) možno udržať v dlhodobom horizonte len so záväzkom, vysokou úrovňou výkonnosti a osobnej integrity zamestnancov a predajcu.

Aby spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. dokázala splniť očakávania tých, ktorí jej dôverujú, musí predstavovať nasledovné hodnoty:

• POCTIVOSŤ,

• OBJEKTÍVNE POSÚDENIE,

• LOGICKÉ UVAŽOVANIE,

• POMOC ZÁKAZNÍKOM K DOSIAHNUTIU ICH CIEĽOV.

1.2. Zdravie a bezpečnosť

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. zabezpečuje bezpečné pracovné prostredie pre všetkých svojich zamestnancov. Veľký dôraz kladie na to, aby boli všetci zamestnanci oboznámení s bezpečnostnými predpismi, ako aj predpismi, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Venuje zvláštnu pozornosť ochrane zdravia pracovníkov.

1.3. Rovnaké zaobchádzanie

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. sa zaobchádza so všetkými svojimi zamestnancami a obchodnými partnermi rovnakým rešpektom a obozretnosťou pri rovnakom zohľadnení ich osobnosti. Vytvára pracovné podmienky bez diskriminácie. Motivuje zamestnancov a obchodných zástupcov k tomu, aby vzťahy na pracovisku a mimo neho viedli v duchu otvorenosti, dôvery, ústretovosti, vzájomnej dôstojnosti a rešpektu, vzájomného uznania a princípov vzájomnej podpory. Aby sa vyhýbali konfliktným situáciám vo vzájomnej komunikácii.

1.4. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. sa zaväzuje k dôvernosti osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných zástupcov a klientov. Plne dodržiava všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania údajov o zamestnancoch, obchodných zástupcoch a klientoch, pričom získava a uchováva iba údaje, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu prevádzku spoločnosti alebo sú vyžadované zákonom.

1.5 Dodávatelia, obchodní partneri, obchodní zástupcovia

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. buduje vzťahy so svojimi dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi na základe vzájomnej dôvery a rešpekte.

Dodávatelia sú vyberaní na základe obsahu svojich obchodných ponúk a ich predchádzajúcich referencií, vyhýbajúc sa konfliktu záujmov alebo akejkoľvek možnosti ovplyvniť výber.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. posudzuje ponuky dodávateľov spravodlivo a nestranne. Posudzovanie jednotlivých ponúk, ich vyhodnotenie, prijatie a uskutočnenie musí byť prísne profesionálne.

Počas výberu obchodných partnerov a predajcov spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. vyžaduje, aby tento partner dodržiaval príslušné etické normy, ktoré sú obsiahnuté v tejto smernici. Porušenie tejto zásady partnerom môže viesť k ukončeniu obchodného vzťahu.

Dohodu s dodávateľmi, obchodnými partnermi, obchodníkmi, osobami, organizáciami je možné uzavrieť jedine na princípe na vzájomného prospechu, ktorý manažment povolil.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. riadne spracováva dôverné obchodné a ďalšie informácie svojich partnerov, obchodných zástupcov, dodávateľov.

1.6 Konkurenti

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. podporuje spravodlivú a otvorenú súťaž. Vykonáva svoju činnosť v súlade s pravidlami spravodlivej hospodárskej súťaže a dodržiava pravidlá platného práva hospodárskej súťaže. V konkurencii sa spolieha na kvalitu a výkonnosť našich produktov a služieb.

2. Normy správania zamestnancov a obchodných zástupcov

Zamestnanci a obchodní zástupcovia počas svojej spolupráce so spoločnosťou RAYA-CONSULTING, s.r.o. musia konať podľa svojich najlepších odborných znalostí s prihliadnutím na jej hodnoty a záujmov. Ak zistia chybu, majú ihneď urobiť všetko pre nápravu bezchybného stavu, odstránenie a zmiernenie následkov a možných alebo predpokladaných škôd.

2.1 Zákonnosť, dodržiavanie pravidiel

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. očakáva od všetkých svojich zamestnancov, obchodných zástupcov chovanie v súlade so zákonmi, vnútornou firemnou politikou a pokynmi a že sú v súlade so záujmami spoločnosti a etickými štandardmi.

2.2 Zachovanie dobrého mena

Záujem všetkých zamestnancov a obchodných zástupcov je zachovávanie dobrej povesti a mena spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. Externé vnímanie spoločnosti, dosiahnutie jej profesionálnych cieľov prostredníctvom práce a správania jej zamestnancov a predajcov významne prispievajú k celkovému obrazu spoločnosti u partnerov a zákazníkov.

2.3 Ponúkanie, prijatie a opätovanie obchodného daru pre zamestnancom

Pri ponúkaní a prijímaní obchodných darov, pozvánok a uprednostňovania by sa mala venovať náležitá pozornosť. Dary a pozvánky sú povolené iba do tej miery, ak ich hodnota stanovená na základe fiškálneho rámca či inom ohľade nie je vhodná pre ovplyvnenie osoby, jej rozhodnutie, ktorá ju prijala. Pri pozvánkach na udalosti je potrebné určiť, či je udalosť normálna, primeraná svojou povahou a rozsahom.

Prijatie darov od obchodných partnerov, ktoré objektívne vyjadrujú ich spokojnosť vo forme obchodných darčekov, pozvánok, láskavosti je za predpokladu informovanie vedenia povolené.

Provízie alebo iné plnenia, vyplácané tretím stranám, najmä agentom, obchodný zástupcom, poradcom alebo iným sprostredkovateľom, majú byť primerané činnosti vykonávanej príjemcom. Dohody s agentmi, obchodníkmi, konzultantmi a ďalšími sprostredkovateľmi vrátane všetkých úprav majú byť písomne ​zaznamenané. Uzavretie týchto dohôd je podmienené súhlasom vedenia.

Obchodné dary, ktoré sú v súlade so zvyklosťami môžu byť prijímané v obmedzenom rozsahu, avšak nemôžu ohroziť reputáciu spoločnosti alebo viesť ku konflikte záujmov. Je prísne zakázané vyžadovať osobné prínosy, služby alebo pozvánky, ktorý zákaz sa vzťahuje tak na zamestnancov ako na ich blízke osoby alebo inštitúcie.

2.4 Ochrana informácií a údajov

Ochrana informácií a údajov je spoločnou zodpovednosťou spolupracujúcich strán. Interné dokumenty, alebo údaje a postupy, ktoré zamestnanci a obchodní zástupcovia získali, môžu využívať výhradne na plnenie úloh vyplývajúcich z ich pozície v RAYA-CONSULTING, s.r.o., nemôžu odovzdať tretím osobám, s výnimkou, ak na to v prípade zamestnancov nadriadený, alebo v prípade obchodných zástupcov písomne ​​nariadil konateľ spoločnosti. Osobnými údajmi, špeciálnymi údajmi, o ktorých je známe, že sú používané počas práce, môžu zamestnanci a obchodní zástupcovia zaobchádzať iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Žiadny zamestnanec alebo obchodný zástupca spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. nemôže odovzdať tretej strane (-ám) informácie, ktoré obsahujú nové vedomosti, obchodné tajomstvá. Každý zamestnanec a obchodný zástupca musí rešpektovať právnu ochranu ostatných. Je prísne zakázané získavať alebo používať tajomstvá iných.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. nechce obmedziť používanie sociálnych médií zo strany svojich zamestnancov a obchodných zástupcov, ale považuje za nevyhnutné, aby všetky publikácie a názory publikované na týchto fórach boli etické a jednoznačné. Pri používaní sociálnych médií je potrebné dodržiavať všetky pravidlá a pokyny týkajúce sa dôverných informácií spoločnosti. Je zakázané uverejňovať dôverné informácie, informácie chránené autorskými právami alebo inak legálne chránené informácie. Je zakázané prenášať informácie, údaje, fotky alebo videá na stránky sociálnych sietí, ktoré by poskytli negatívny obraz o Spoločnosti.

Na všetkých fórach sociálnych médií, ktoré Spoločnosť oficiálne nepoužíva, by prispievatelia mali naznačovať, že informácie, ktoré poskytujú, odrážajú svoj vlastný názor a nie názor spoločnosti a je zakázané zverejňovať logo spoločnosti bez písomného súhlasu.

V prípade, ak zamestnanec alebo obchodný zástupca nájde kdekoľvek urážlivé alebo hanlivé príspevky na Spoločnosť, mal by o tejto skutočnosti okamžite informovať priameho vedúceho, alebo štatutárny orgán spoločnosti.

2.5 Konflikt záujmov

Zamestnanci spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. sa majú vyhýbať konfliktom záujmov pri plnení pracovných úloh a to vrátane aj náznaku takéhoto konfliktu.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. kladie veľký dôraz na to, aby sa zamestnanci počas svojich každodenných činností nedostali do konfliktu záujmov alebo lojality. Takéto konflikty môžu vzniknúť napríklad v prípade obchodných vzťahov medzi pobočkami spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o., a zamestnancami alebo ich blízkymi príbuznými. Pred uzatvorením takýchto obchodných vzťahov musí byť zámer prerokovaný s vedením spoločnosti.

Zamestnanci sú povinní písomne oznámiť, ak oni alebo ich blízky príbuzný sú neobmedzene ručiacim spoločníkom, dominantným vlastníkom, riaditeľom, výkonným zamestnancom, zástupcom, subdodávateľom, poradcom (spoločne: spolupracujúci) v takej spoločnosti, ktorá má obchodné vzťahy s tým istým zamestnávateľom, alebo so spoločnosťou, ktorá má obdobnú činnosťou ako zamestnávateľ.

2.6 Ochrana firemného majetku

Zamestnanci spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. zodpovedajú za majetok spoločnosti, ktorý majú v správe alebo využívajú ako aj za ich udržiavanie a efektívne využitie. Každý zamestnanec musí urobiť všetko, čo je v jeho kompetencii a v rámci vlastných možností na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov spôsobených prácou, na nápravu spôsobených škôd respektíve na ich zníženie.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. očakáva, že jeho zamestnanci a obchodní zástupcovia budú chrániť materiálne a intelektuálne aktíva spoločnosti. K týmto aktívam patrí majetok, výrobné zariadenia a zásoby, hotovosť, kancelárske zariadenia a vybavenie, informačné systémy a software, know-how, rovnako ako všetko, čo nie je uvedené v tomto zozname, ale má hodnotu. V prípade porušenia týchto princípov, napr. v prípade podvodu, krádeže, sprenevery a prania špinavých peňazí sa začne trestné konanie.

Zamestnanci môžu používať firemné aktíva a zariadenia, vrátane internetu, na súkromné ​​účely len na základe samostatného povolenia.

V prípade narábania s obchodnými informáciami je nutné postupovať potrebnou opatrnosťou.

V prípade informácií, týkajúcich sa vnútorných záležitostí spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. – ktoré spoločnosť nezverejňuje – sú zamestnanci a obchodní zástupcovia povinný zachovávať mlčanlivosť, ktorá povinnosť pretrváva aj po skončení zamestnania alebo ukončenie spolupráce s obchodným zástupcom.

Chrániť obchodné materiály, týkajúce sa spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o., nosiče informácií pred tretími stranami je povinné.

Je prísne zakázané zverejňovať alebo odovzdávať dôverné informácie.

Zamestnanci a obchodní zástupcovia musia v prípade ústnych, písomných, interných alebo externých správ hovoriť pravdivo. Akákoľvek manipulácia s obsahom je zakázaná.

2.7 Verejné vystúpenia, zastúpenie spoločnosti na verejných podujatiach

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. podporuje všetky verejné vystúpenia zamestnancov a obchodných zástupcov, ktoré podporujú reputáciu a profesionálny rozvoj spoločnosti. V mene spoločnosti je zakázané vyjadrovať politické názory, urobiť kroky, sľuby, ktoré sú v protiklade s vnútornými predpismi alebo záujmami spoločnosti ako aj poskytovať nepresné informácie ústne alebo písomne na akýchkoľvek fórach – vrátane pracoviska.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. sa nezúčastňuje na aktivitách politických strán. Neobmedzuje však svojich zamestnancov a obchodných zástupcov, aby vo svojom voľnom čase a náležitým spôsobom sa zúčastnili na politických dianiach. Výslovne vítame občianske, sociálne a dobročinné záväzky našich kolegov a obchodných zástupcov. Títo zamestnanci a obchodní zástupcovia, ktorí sa zaviažu k takejto forme práce pre spoločnosť, robia to ako jednotlivci/občania a v takýchto prípadoch nesmú používať názov spoločnosti, jej kontaktné údaje, komunikačné kanály a spoločenské aktivity by nemali byť v rozpore so záujmami spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o.

 3. Zvýšené etické požiadavky na vedúcich pracovníkov

Etické normy RAYA-CONSULTING, s.r.o. platia pre všetkých zamestnancov a obchodných zástupcov, avšak existujú špeciálne požiadavky pre tých, ktorí sú na vedúcich pozíciách.

Pracovníci vo vedúcich pozíciách pri výkone svojich riadiacich činností musia konať voči podriadeným zamestnancom spravodlivo, konzistentne a dôstojne, musia sa zdržať akéhokoľvek konania ktorá by bola v rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

3.1 Osobný príklad

Vedúci zamestnanci spoločnosti musia preukázať príkladné správanie a vodcovstvo, aby zaistili pocit spolupatričnosti a vytvorili pracovnú atmosféru, otvorenú k spolupráci, čo umožňuje efektívnu prácu. Je potrebné zabezpečiť vhodné podmienky pre vykonávanie očakávaného štandardu profesionálnej práce zamestnancov a obchodných zástupcov, treba umožniť efektívnu spoluprácu medzi obchodnými zástupcami a zamestnancami a pravidelne vyhodnocovať dosiahnuté výsledky. Všetci vedúci zamestnanci sú povinní podporovať boj proti korupcii.

Osobný príklad je mimoriadne dôležitý, pretože zodpovednosťou vedúcich pracovníkov je plánovanie činností jednotlivých oddelení, organizovanie pracovných postupov, riadenie implementácie a s tým súvisiace audity.

3.2 Vzťahy so zamestnancami

Od vedúcich zamestnancov sa očakáva, aby sa usilovali vo vlastných organizačných jednotkách o spoznanie vlastných podriadených, ich osobností, úrovne ich vhodnosti na danú pozíciu, ich postojov, neustále zlepšovali ich schopnosti a znalosti a riešili konfliktné situácie so zapojením zainteresovaných strán.

Od lídrov sa očakáva, že sa nebudú správať s nikým násilným, zastrašujúcim, nenávistným, zlým alebo urážlivým spôsobom.

Manažment spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. svoje personálne rozhodnutia, hodnotenie činností svojich zamestnancov môže prijať jedine na základe ich zásluh, výkonnosti a faktoroch súvisiacich s prácou.

 4. Porušenie etického kódexu

Oznámenie podozrenia na porušenie Etického kódexu je možnosťou, právom aj povinnosťou všetkých zamestnancov a obchodných zástupcov a musia dotknutú osobu upozorniť na to, že jeho správanie nie je prijateľné v RAYA-CONSULTING, s.r.o.

Akýchkoľvek náznak etických problémov musia zamestnanci hlásiť priamemu nadriadenému a v prípade obchodných zástupcov konateľovi spoločnosti, avšak zamestnanec si môže zvoliť iný kanál – HR oddelenie alebo vrcholové vedenie. Zainteresovaní vedúci predstavitelia sa môžu v rámci svojich kompetencií rozhodnúť, že v danej veci vyžiadajú rozhodnutie Etickej komisie.

Spoločnosť RAYA-CONSULTING, s.r.o. netoleruje odvetu. Každý zamestnanec a obchodný zástupca má právo informovať vedenie o problémoch alebo obavách na pracovisku alebo iných problémov, ktoré sa týkajú spoločnosti bez akejkoľvek diskriminácie.

Zamestnancom alebo obchodným zástupcom, ktorí v dobrej viere a na základe svojho vnútorného presvedčenia, podozrenia, alebo hmatateľného dôkazu ohlásia, že k dochádza k porušeniu etického kódexu a informuje svojho priameho nadriadeného, ​​HR oddelenie alebo vrcholové vedenie nemôže vyplynúť žiadna nevýhoda. S notifikáciami sa musia všetky manažéri a na všetkých úrovniach zaobchádzať dôverne. To isté platí pre identitu tých zamestnancov a obchodných zástupcov, ktorí prispeli k odhaleniu porušenia etického kódexu pri a vyšetrovaní podozrenia spolupracujú.

Do účinnosti vstupuje: 1. január 2017

Platnosť: do zrušenia

………………………………

konateľ spoločnosti, v.r.