Pravidlá spracovania a ochrany bezpečnosti osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám poskytnete, ich bezpečnosť a dôverné zaobchádzanie s týmito údajmi sú v našej spoločnosti najvyššími princípmi.

Na tomto mieste by sme Vám chceli objasniť, v akom rozsahu a na aký účel prebieha získavanie a používanie osobných údajov v rámci využitia našej on-line ponuky a ako realizujeme ochranu Vašich údajov na našich webových stránkach.

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov

Našu webstránku môžete navštíviť bez toho, aby ste museli uvádzať akékoľvek údaje o svojej osobe. V tomto prípade ukladáme len prístupové dáta bez vzťahu k danej osobe, napr. názov Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, internetovú stránku, z ktorej ste vyvolali naše webové stránky alebo názvy eventuálnych vyžiadaných súborov. Tieto dáta sú vyhodnocované výhradne za účelom zlepšovania našej ponuky a neumožňujú zistenie Vašej totožnosti.

Základné pojmy

Spoločnosť           RAYA-CONSULTING, s.r.o. so sídlom Krížna 24, 811 07 Bratislava, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41403/B, IČO: 36 651 435, DIČ: 2022226161

Klient                    Osoba, ktorá uzavrela Zmluvu o nákupe investičného zlata so Spoločnosťou

Klientska zóna   Chránené webové rozhranie, cez ktoré klient má prístup k svojmu klientskemu účtu

Klientsky účet    Webstránka slúžiaca na evidenciu nazhromaždeného zlata, platieb a iných údajov klientov

Užívateľ               Návštevník webovej stránky www.rayagold.sk

Cookies                Malé textové súbory, ktoré sú ukladané na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky. O ich použití sa môžete dočítať tu.

Spracovávané údaje

 • Údaje poskytnuté klientmi, potenciálnymi klientmi a užívateľmi. Spoločnosť spracováva tieto údaje, ktoré poskytujete najmä našim obchodným zástupcom, prípadne prostredníctvom webových formulárov, nachádzajúcich sa na našej webstránke. Týmito údajmi sú najmä: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, emailová adresa a pre plnenie zmluvného vzťahu aj číslo bankového účtu. V prípade užívateľov, ktorí sa zaregistrujú na našej webstránke za účelom odberu infolistu, Spoločnosť spracováva aj emailovú adresu a zvoliteľne meno a priezvisko.
 • Identifikačné údaje pre prístup do klientskej zóny. Spoločnosť spracováva údaje pre prístup do Vášho klientskeho účtu. Týmito údajmi sú hlavne Vaša emailová adresa a heslo.
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste v rámci nastavení cookies na webstránke, alebo vo vašom webovom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasili ste s ich používaním, získava Spoločnosť za účelom vylepšovania ponúk produktov a služieb údaje o vašej návšteve webstránky, vašich preferenciách a ďalšej aktivite.
 • Údaje o tretích osobách poskytnuté klientmi. Spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu spracovávať vaše osobní údaje taktiež v prípade, že ste boli iným klientmi v rámci dojednávania kúpnej zmluvy v súvislosti s predajom zlata označený ako osoba, ktorá má potenciálne záujem o služby alebo produkty Spoločnosti.  V takom prípade Spoločnosť spracováva vaše meno, priezvisko a telefónne číslo.

Účely spracovania osobných údajov

Pre splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy medzi Spoločnosťou a klientm, Spoločnosť využíva vaše identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska alebo dodania, kontaktné údaje a číslo bankového účtu.  Ak tieto údaje nie sú poskytnuté, Spoločnosť nemôže
vyriešiť vašu objednávku.

  1. Pre prístup do klientskeho účtu a jeho vedenia a správu využíva Spoločnosť vašu emailovú adresu, heslo a v nevyhnutnom rozsahu aj vaše identifikačné údaje. Údaje slúžia predovšetkým pre vašu jednoznačnú identifikáciu. Bez týchto údajov nemôže Spoločnosť viesť váš klientsky účet a umožniť vám jeho využívanie.
  2. Pre ponuku našich služieb a produktov a pre propagáciu Spoločnosti formou infolistov využíva Spoločnosť predovšetkým vašu e-mailovou adresu, príležitostne aj vaše telefónne číslo. Spracovanie prebieha v tomto prípade jedine po udelení vášho súhlasu, ktorý je celkom dobrovoľný. Súhlas môžete dať v rámci objednávky, alebo priamo vo vašom klientskom účte. Súhlas dávate taktiež zadaním vašej e-mailovej adresy do formulára pre registráciu k odberu infolistov na webstránke; v takom prípade vám Spoločnosť infolisty zasiela emailom.
  3. Pre personalizáciu a zlepšenie kvality a obsahu webstránok, pre analýzu ich návštevnosti a pre lepšie cielenie reklamy a propagáciu Spoločnosti spracováva Spoločnosť pri využití cookies údaje o vašej návšteve webstránky, o prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na nej. Spracovanie je vo väčšine prípadov možné len po udelení vášho súhlasu. Na základe zozbieraných dát získava Spoločnosť štatistiky, analýzy a reporty o chovaní užívateľov webstránky. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu nebo prispôsobiť obsah webstránky tomu, čo vás skutočne zaujíma. Viac informácií o všetkých cookies, ktoré Spoločnosť používa, nájdete tu.
  4. Pre skvalitňovanie služieb, zefektívnenie komunikácie, pre zisťovanie spokojnosti so službami Spoločnosti a pre riešenie vašich požiadaviek Spoločnosť prevádzkuje zákaznícku linku. Pre tento účel môže Spoločnosť spracovávať údaje o vašom mene, telefónnom čísle a ďalšie údaje, ktoré sami pri hovoru uvediete. Spoločnosť tieto údaje použije pre vyriešenie vašej požiadavky, a ak neexistuje iný zákonný dôvod pre ich spracovanie, tieto údaje pre iné účely Spoločnosť nevyužíva. Hovory uskutočnené prostredníctvom zákazníckej linky môže Spoločnosť nahrávať, vždy však len s vašim súhlasom.
  5. Pre zaistenie užívateľskej podpory využíva Spoločnosť údaje o vašom mene a emailovej adrese, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu do príslušného chatovacieho okna na webstránke. Údaje slúžia len k vašej identifikácii a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu pre účely vyriešenia vašej požiadavky.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania infolistov

Infolisty. Odoberanie infolistov Spoločnosť môžete kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný odkaz umiestený v pätke každého infolistu, alebo emailom na adresu analyzy@rayagold.eu.

Cookies. Ak chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie kliknutím na odkaz „Nastavenie cookies“ vo vyskakujúcom okne, alebo zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Spoločnosť ukladanie cookies, nemusí niektoré časti webstránok pracovať správne. Viac informácií o zákazu a mazaní cookies nájdete tu.

Zákaznícka linka. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorov Spoločnosť zlikviduje, ak odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu je množné učiniť prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu uvedeného v týchto pravidlách.

Tretie osoby, ktoré majú prístup k údajom

Osobné údaje sú v prvom rade sú spracovávané Spoločnosťou a jej obchodnými zástupcami a pracovníkmi. Všetky osoby v Spoločnosti, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou.

Spoločnosť ďalej, ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom sa rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Spoločnosť pre účely a spôsobom, ktorý Spoločnosť stanoví. Tieto účely nemôže spracovateľ akokoľvek rozširovať. Ak spracovanie vyžaduje váš súhlas, potom Spoločnosť predáva vaše údaje spracovateľom výhradne po jeho udelení. Spracovateľom Spoločnosť predáva len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zaisteniu svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré Spoločnosť využíva, patria:

   • Prepravnú spoločnosti (dodanie objednaných tovarov);
   • AltTag Media, s.r.o (on-line marketing);
   • Google LLC (nástroje pre on-line marketing);
   • Facebook Inc. (nástroje pre on-line marketing);
   • YouTube, LLC (nástroje pre on-line video marketing);
   • MailChimp Inc. (nástroje hromadného zasielania pošty);
   • Spoleko, s.r.o. (vedenie účtovníctva a jeho kontrola);
   • EA Systems, s.r.o. (programovanie a správa klientskych účtov);
   • Programátor (správa a rozvoj informačného systému).

Dĺžka doby spracovávania údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu piatich rokov po jeho ukončení pre prípad uplatnenia akéhokoľvek nároku, ktorý so zmluvným vzťahom súvisí. Zo zákona Spoločnosť následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje spracovávané pre vedenie klientskeho účtu Spoločnosť uchováva do doby, kedy dôjde k jeho zrušeniu.

Infolisty sú zasielané klientom, potenciálnym klientom alebo užívateľom do doby zrušenia ich odberu, nebo odvolania súhlasu. Najdlhšie sú však infolisty zasielané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Po tejto dobe vás Spoločnosť vyzve k potvrdeniu, že máte naďalej záujem o zasielanie infolistov.

Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Spoločnosť po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, keď ukladanie cookies máte povolené v rámci nastavenia cookies na webstránke alebo vo svojom prehliadači. Spracovanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu, a to najdlhšie do doby exspirácie príslušného druhu cookies. Lehoty vzťahujúce sa k jednotlivým druhom nájdete tu.

Údaje získané pri využití zákazníckej linky nebo chatovacieho okna Spoločnosť spracováva maximálne do doby vyriešenia vašej požiadavky. Nahrávané hovory Spoločnosť spracováva po dobu piatich rokov od uskutočnenia hovoru; tieto hovory Spoločnosť zlikviduje tak isto v prípade, kedy odvoláte súhlas s ich spracovaním.

Dlhšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt uskutočňuje Spoločnosť jedine v prípade, že je to nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, alebo pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo zmluvných dojednaní, ktorými je Spoločnosť viazaná.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť a požadovať:

   • Informácie ohľadne osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva, ohľadne účelu a povahy spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Spoločnosti.
   • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Spoločnosti, či už v priebehu zmluvného vzťahu, založenia klientskeho účtu alebo registrácie na odber infolistov na webstránke. V prípade uplatnenia tohto práva vám Spoločnosť potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne vám budú tieto údaje sprístupnenú spoločne s informáciami o ich spracovaní.
   • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné nebo neúplné. Len v prípade aktuálnych údajov môže Spoločnosť správne vybaviť vašu objednávku a riadne viesť váš klientsky účet či registráciu.
   • Vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (napr. blokácia, oprava, doplnenie či likvidácia osobných údajov), ak sa domnievate, že Spoločnosť spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou vášho osobného a súkromného života, nebo v rozporu s právnymi predpismi.
   • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné pre uvedené účely, nebo ak už Spoločnosť nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, kedy s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Spoločnosť vaše údaje celkom alebo čiastočne zlikviduje.
   • Prenesenie automatizovaného spracovávania osobných údajov získaných na základe vášho súhlasu od Spoločnosti k inému subjektu, kedy Spoločnosť predá vaše osobné údaje v bežnom používanom formáte vám, alebo inému správcovi podľa vášho priania.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Spoločnosťou so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Spoločnosť dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spoločnosť kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické i organizačné zabezpečenie spracovávania údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený digitálne šifrovaným kódom. Zabezpečení osobných údajov je zo strany Spoločnosť pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo uplatnenia svojich práv sa môžete obrátiť na Spoločnosť e‑mailom na adresu analyzy@rayagold.eu alebo na telefónnom čísle +421 917 846 851.

Účinnosť

Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.