Podmienky používania webstránky

1. Poskytovateľ služieb a Prevádzkovateľ

Poskytovateľ služieb a prevádzkovateľ internetovej stránky je tá istá právnická osoba (ďalej len “Poskytovateľ služieb”), ktorej presný názov a údaje, ako aj názov poskytovateľa hostingu sú k dispozícii na webstránke v sekcii Tiráž.

2. Dostupnosť poskytovateľa

Poskytovateľ služieb udržiava kontakt s klientmi a záujemcami formou e-mailu. Správy prostredníctvom webovej stránky sa odosielajú na šifrovanom kanáli, technicky v súlade s protokolom https (štandard SSL).

Zákaznícky servis: v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00, ale v piatok od 9:00 do 16:00

E-mailová adresa: infosk@rayagold.eu

Webová stránka: https://rayagold.sk

3. Internetová stránka

Naša webová stránka je dostupná s prefixom www a bez neho. Na našej webovej stránke poskytujeme možnosť informovať sa v investičných príležitostiach, najmä o zlatom sporiacom programe. Zároveň webová stránka nie je určená na online investovanie alebo finančné poradenstvo, zobrazené informácie sú všeobecné a ich použitie je na zodpovednosť používateľa.

4. Používateľ

Používateľom sa nazýva každý návštevník webovej stránky, a to buď priamo (zadaním adresy webovej stránky do hlavičky prehliadača), alebo prostredníctvom odkazu na webovú stránku.

Prehliadaním tejto webovej lokality súhlasíte s tým, že budete môcť prečítať obsah duševného vlastníctva prevádzkovateľa webovej stránky a ktoré budete používať ho výlučne na účely získania vlastných osobných informácií a na vlastné riziko. Tieto Podmienky používania výslovne akceptujete prehliadaním tejto webovej stránky.

Ak je návštevník tejto webovej stránky zároveň našim Klientom, príslušné dohody a zmluvy s tým súvisiace sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

5. Vylúčenie zodpovednosti

Každá forma, vzhľad a obsah informácií dostupných na webovej stránke sú len informačné – ich použitie je striktne obmedzené na vlastnú zodpovednosť. Poskytovateľ služieb nezaručuje nijaké výhody z ich dobrovoľnej aplikácie. Prípadné škody vyplývajúce z používania týchto informácií budú poskytovateľom služieb vylúčené z akýchkoľvek zodpovedností alebo škôd.

Popri tom Poskytovateľ navyše zaručuje, že svoju činnosť vykonáva profesionálne a humánne, pričom na webovej stránke je k dispozícii aj Etický kódex.

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na návštevu webovej lokality a v prípade objednania služby je služba vždy poskytovaná na základe konkrétnej zmluvy.

6. Objednanie služby

Kontaktovať poskytovateľa služieb alebo jeho zákaznícky servis je možné prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke, ale aj prostredníctvom e-mailu. Uzavretie zmluvy na niektorú z našich služieb (objednávky) si vyžaduje ďalšie rokovania. Tým pádom vyplnenie a odoslanie formulára samozrejme neukladá užívateľovi žiadnu povinnosť alebo záväzok.

Po odoslaní formulára používateľa budeme kontaktovať do 48 hodín, ale do týchto 48 hodín sa nezapočítavajú dni pracovného voľna a pracovného pokoja.

7. Autorské práva

Poskytovateľ, ako autor a držiteľ autorských práv nesúhlasí s obchodným využitím informácií, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, v článkoch ktoré sú k uverejnené na webovej stránke, rovnako nesúhlasí ani so zverejnením, reprodukciou, použitím na prezentačné účely šírením daného obsahu v rovnakej alebo vo veľkej miere podobnej podobe, ak prevádzkovateľ nie je uvedený ako autor a používateľ musí tiež získať písomný súhlas poskytovateľa služieb k danému použitiu. Prečítaním a porozumením používateľ spadá pod legislatívu slovenského autorského práva a jurisdikcie miestne príslušného súdu podľa sídla prevádzkovateľa webovej stránky.

Predchádzajúci odsek sa vyslovene vzťahuje na znenie webovej stránky a jej podstránok, bulletinov, blogových článkov, stiahnuteľných obsahov (spolu: infoprodukt), grafických a dizajnových prvkov.

Nami vydávané stiahnuteľné infoprodukty sú vybavené špeciálnou ochranou proti kopírovaniu a identifikátorom sťahovania, o ktorých sa môžete informovať v dodatku týchto Podmienok používania.

Naše stiahnuteľné infoprodukty sú vo formáte “.pdf”. Na jeho prečítanie  musíte mať nainštalovanú čítačka PDF. Tento program si môžete zdarma stiahnuť z http://get.adobe.com/en/reader/

Používateľ stiahnutím infoproduktu tiež prijíma nasledujúce vyhlásenie:

“Porozumel som a beriem na vedomie, že všetky majetkové práva, ktoré sú spojené s infoproduktom, stiahnutým z webovej stránky rayagold.sk – najmä právo na vydávanie a používanie bez akéhokoľvek časového, priestorového alebo ďalšieho obmedzenia  – podlieha zákonnej regulácii zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon – vlastní poskytovateľ. Súhlasím a som plne vedomý svojej trestnej zodpovednosti, že obsah budem využívať len pre vlastné účely, nie som oprávnený ho kopírovať, distribuovať, upravovať, dať k dispozícii tretej osobe, verejne predvádzať, alebo používať iným spôsobom. Tak isto sa zaväzujem, že budem rešpektovať osobné práva autorov. “

Okrem stiahnuteľných infoproduktov je webová stránka chránená autorskými právami. V prípade neoprávneného používania akéhokoľvek obsahu na tejto webovej lokalite, alebo použitiu spôsobom, porušujúcim autorské práva, používateľa budeme penalizovať, ktorej výška sa môžete informovať v dodatku týchto Podmienok používania.

8. Sťažnosti

Vašu sťažnosť nám môžete poslať prostredníctvom kontaktov, ktoré sú na webovej stránke uverejnené. Všetky sťažnosti dôkladne vyšetríme a urobíme všetky primerané kroky na ich rýchle a uspokojivé vyriešenie.

Strany uprednostňujú mierové urovnanie sporov, preto v takomto prípade sa zaväzujú spolupracovať aby spor urovnali mimosúdne.

Ak to nepovedie k želanému riešeniu, strany sa v prípade akéhokoľvek sporu podrobia výlučnej právomoci súdu príslušného podľa sídla poskytovateľa služieb.

9. Ďalej

Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upravovať tieto Podmienky používania, ako aj ďalší právny a iný obsah zverejnený na webovej stránke. Neposiela samostatné upozornenia na tieto zmeny, ale uverejní ich na webovej stránke. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť po uverejnení, ak to poskytovateľ neurčuje inak.

Okolnosti, na ktoré sa tieto Podmienky používania nevzťahujú, sa riadia súčasnými a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnými internetovými štandardmi.

 

Príloha: Ochrana proti kopírovaniu

Celý textový a grafický obsah webovej stránky, série článkov (bez dátumu vydania), stiahnuteľné štúdie, videá a ďalší obsah je chránený autorskými právami v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon a sú duševným majetkom Zoltána Fehéra za spoločnosť RAYA-CONSULTING s.r.o.

Na poskytovanie infoproduktov sme zaviedli systém ochrany proti kopírovaniu. Za týmto účelom v inforpoduktoch na niekoľkých miestach bola umiestnené jedinečné identifikačné číslo pre každú stiahnutú kópie infoproduktov, ktoré sú neviditeľné, nenápadné a zašifrované. Táto technológia umožňuje identifikovať aj vytlačenú kópiu.

Tento identifikátor môžeme kedykoľvek vyhľadať, čítanie obsahu nie je narušené a nedá sa odstrániť. Okrem tohto použitie infoproduktov nie je nijak technickými prostriedkami obmedzované.

Zálohovanie infoproduktov je povolené v rozsahu jednej kópie. Ich otvorenie nevyžaduje poskytnutie identifikačných informácie ani vydavateľom ani treťou stranou. Zároveň predpokladom otvorenia je inštalácia PDF čítačky, o ktorej sme už vyššie informovali.

Neoprávnené použitie obsahu webových stránok v akejkoľvek forme, prispôsobenie, distribúcia, rozmnožovanie, verejné predstavenie, skreslenie, zmrzačenie je zakázané, vrátane, ale nie výlučne použitie na zárobkovú činnosť. Obsah tejto webovej stránky alebo jej časti sa môže použiť iba vtedy, ak na to dal výslovný písomný súhlasu autora. V takýchto prípadoch sa meno autora a používaný zdroja musí povinne uviesť a môže sa zverejniť alebo použiť iba tá časť obsahu, tým spôsobom, tou formou, v tom rozsahu rozsah, a po tú stanovenú dobu ktorá je výslovne uvedená v písomnom súhlase. Okrem toho si autor vyhradzuje právo odvolať tento súhlas bez akéhokoľvek odôvodnenia pred, počas alebo po zverejnení alebo čiastočnom zverejnení. V takýchto prípadoch autor samozrejme oznámi túto skutočnosť používateľovi.

Ak obsah webovej stránky je uverejnený na webovej stránke tretej osoby, tlačených médiách, verejných prednáškach, alebo v akejkoľvek hovorenej alebo napísanej podobe v zhodnej alebo veľmi podobnej forme, v prípade neexistencie súhlasu autora, budeme účtovať pokutu za neoprávnené používanie vo výške 300EUR + DPH, čiže tristo EUR + DPH za každú kopírovanú stranu denne.

Za skopírovanú stranu sa považuje aj taký obsah, ktorý obsahuje viac ako 20% z celkového obsahu strany, ktorá sa používa neoprávnene. Prijatím používateľ výslovne akceptuje túto sankčnú klauzulu. K dokázaniu používame notárske osvedčenie obsahu na náklady páchateľa, čo je právne zaväzujúci dokument.